Artikel 1: Definities
Gewichtsconsulent:
Nichelle van der Weide (Slank met Nichelle) in bezit van diploma Gewichtsconsulent Nederland. 

Gewichtsconsulent: handelend als zelfstandig gewichtsconsulent.
Cliënt: degene aan wie door de gewichtsconsulent advies wordt verleend.
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend

Artikel 2: Algemeen
De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering
Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 12 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig geannuleerd is, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen (50% van het tarief).

Artikel 5: Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Waarbij de gewichtsconsulent zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6: Betaling
Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt het te betalen bedrag door storting op het, door gewichtsconsulent opgegeven, bankrekeningnummer. Bij afname van een pakket dienen de consulten binnen één jaar na startdatum afgenomen te worden. Consulten die na één jaar nog niet zijn afgenomen worden niet terugbetaald maar komen te vervallen.

Artikel 7: Intellectuele eigendom
De gewichtsconsulent behoudt altijd alle rechten op de door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘knowhow’, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand verbeteringen in zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, tevens mogen ze niet door de cliënt worden uitgereikt of op andere wijze openbaar worden gemaakt, alsmede door de cliënt worden overgedragen aan derden of door de cliënt worden gebruikt anders dan voor het doel waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies van de gewichtsconsulent is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit iedere aansprakelijkheid ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van de door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen uit tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Uw gegevens
De gewichtsconsulent zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Hoogeveen, 1 januari 2018